Regulamin sklepu internetowego www.koloroweczapki.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż produktów, w tym rękodzieła na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

 2. Właścicielem Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.koloroweczapki.pl jest firma Momimami Miłka Siadek, ul. Malinowa 7, 05-152 Palmiry, NIP 118-093-46-20, REGON 012479826, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dnia 17.04.1997 r.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z osobą dokonującą zakupu w Sklepie (dalej „Kupujący”). Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

 4. Ceny przedstawione na stronach Sklepu są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, które będą naliczane podczas składania zamówienia, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

 5. Produkty dostępne w Sklepie są wykonywane ręcznie, mogą minimalnie różnić się od zdjęć pierwowzorów (np. odcieniem włóczki czy tkaniny), każdy produkt jest w pewien sposób niepowtarzalny.

 6. Produkty dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 7. Nazwa Sklepu internetowego KOLOROWE CZAPKI, adres, pod którym jest dostępny: www.koloroweczapki.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zabrania się kopiowania i powielania wzorów projektów.

 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 9. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.

   

  §2 Kontakt ze Sklepem

 1. Nazwa i adres: Momimami Miłka Siadek, ul. Malinowa 7, 05-152 Palmiry

 2. Mail: sklepik@koloroweczapki.pl

 3. Numer telefonu: 602 706 490

 4. Numer rachunku bankowego mBank: 79 1140 2017 0000 4702 0456 7683

 5. Kupujący może kontaktować się ze Sklepem za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

   

  §3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób: - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu - mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez Kupującego, podanie danych pozwalających na jego weryfikację oraz opłacenie należności. Za datę dokonania wpłaty Sklep uznaje datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

 3. Zamówienia produktów zmodyfikowanych zgodnie z życzeniem Kupującego (np. inna wersja kolorystyczna lub rozmiar produktu niż podano na stronie internetowej) wymagają dodatkowego zatwierdzenia projektu drogą mailową (zawierającego szczegółowy opis zmian).

 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem niezwłocznie.

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. W szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu (np. brak w magazynie produktów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia czy okres świąteczny).

   

  §4 Płatności

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób: - przelewem na rachunek bankowy: Momimami Miłka Siadek, ul. Malinowa 7, 05-152 Palmiry, nr rachunku bankowego mBank: 79 1140 2017 0000 4702 0456 7683. W tytule płatności należy podać nr zamówienia. - płatności elektroniczne (PayU)

 2. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

   

  §5 Wysyłka

 1. Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczta Polska, InPost).

 2. Wysyłki zamówień są realizowane od poniedziałku do piątku.

 3. W przypadku zaginięcia przesyłki interwencja Sklepu będzie natychmiastowa. Ponowna wysyłka będzie uwarunkowana wynikiem rozpatrzenia reklamacji przez firmę wysyłkową. Kupujący będzie na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach oraz ich wynikach.

 4. Wysyłane produkty są starannie zapakowane, ale obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy spisać protokół szkody w obecności kuriera i niezwłocznie powiadomić Sklep.

 5. Dostawa produktu odbywa się na terenie Polski. Wysyłka za granicę jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem w celu omówienia szczegółów.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionej przesyłki wynikłe z winy firmy wysyłkowej.

 7. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego.

   

  §6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Kupujący wyśle w terminie 14 dni od odbioru towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sklepu: sklepik@koloroweczapki.pl

 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy: Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: _______________ Data zawarcia umowy/odbioru: _______________ Imię i nazwisko Kupującego: _______________ Adres Kupującego: _______________ Nr konta bankowego: _______________

 4. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i przesłać na adres Sklepu (Momimami Miłka Siadek, ul. Malinowa 7, 05-152 Palmiry) w terminie do 14 dni od zgłoszenia chęci zwrotu.

 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 6. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

 7. Warunkiem zrealizowania zwrotu jest dostarczenie do Sklepu towaru w stanie niezmienionym (nie może nosić śladów eksploatacji) wraz z dołączonym dokumentem sprzedaży (podpisana przez Kupującego faktura korygująca).

 8. Sklep zwraca koszt towaru oraz jego przesyłki (do kwoty najtańszej przesyłki podanej w ofercie Sklepu) po otrzymaniu odesłanego towaru.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedle specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności wykonana na specjalne zamówienie Kupującego wedle jego wytycznych (zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

  §7 Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 2. Reklamację należy zgłosić mailowo na adres Sklepu: sklepik@koloroweczapki.pl. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego oraz żądanie Kupującego w związku z wadą produktu.

 3. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

 4. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Sklepu (Momimami Miłka Siadek, ul. Malinowa 7, 05-152 Palmiry). Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po uznaniu reklamacji za zasadną.

 5. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie, karta gwarancyjna będzie dołączona do przesyłki.

 6. Indywidualne ustawienia monitora Kupującego nie mogą być podstawą reklamacji.

   

  §8 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

 2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 3. Zapisując się na Newsletter, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej z ofertami promocyjnymi i/lub nowościami aktualnie obowiązującymi w Sklepie.

 4. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep swoje dane osobowe, do ich zmiany lub aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.

   

  §9 Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory związane z realizacją umowy sprzedaży Strony zobowiązują się rozstrzygnąć w sposób polubowny.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.